Privacyverklaring

Fysioflex Groningen hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt duidelijke en transparante informatie gegeven over hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Fysioflex Groningen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysioflex Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verzameld en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze gegevens kunnen worden verzameld tijdens patiëntencontacten of uit ontvangen dossiers of correspondentie van andere behandelaars;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Indien nodig, wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U bent op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, en deze rechten worden gerespecteerd.

Fysioflex Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, of over persoonsgegevens in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

1.    Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysioflex Groningen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de patiënt, afspraken en behandelingen;
 • Het bijhouden van een medisch dossier voor het verlenen van kwalitatief goede zorg, inclusief gegevens over de klacht, fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.

Voor deze doeleinden kan Fysioflex Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam, adres, geboortedatum, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, BSN-nummer, huisarts/specialist, reden van aanmelding, medische gegevens met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

Deze persoons- en gezondheidsgegevens worden door Fysioflex Groningen alleen verwerkt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De verwerking gebeurt door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Fysioflex Groningen;
 • Alle verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend en houden zich aan de privacyverklaring van Fysioflex Groningen;
 • De verwerking van gegevens gebeurt in een beveiligd elektronisch patiëntendossier.

Uw persoonsgegevens worden door Fysioflex Groningen bewaard voor de periode zoals wettelijk is vastgelegd in de WGBO, die bepaalt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard. Financieel-administratieve gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Op verzoek van de patiënt kan (een deel van) het dossier worden vernietigd, tenzij er een wettelijk voorschrift of aanmerkelijk belang van een ander dit tegenhoudt.

2.    Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Fysioflex Groningen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact;

De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje/folder, e-mail, vermelding op website en/of via koppeling op sociale media (bijv. Facebook, LinkedIn).

Voor deze doeleinden kan Fysioflex Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel (eventueel);
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Werkadres;

Deze persoonsgegevens worden door Fysioflex Groningen alleen verwerkt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De verwerking gebeurt door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Fysioflex Groningen;
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard in een map in een afgesloten omgeving voor buitenstaanders.

Uw persoonsgegevens worden door Fysioflex Groningen bewaard zolang u gezien wordt als lobbycontact en/of geïnteresseerde. Indien dit niet meer het geval is of het contact de samenwerking wil beëindigen, worden de persoonsgegevens zorgvuldig verwijderd.

3.    Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld aan partijen die het online platform beheren waarin het elektronisch patiëntendossier zich bevindt, voor het opvragen van zorgverzekeringsgegevens, of voor het uitzetten van een klanttevredenheidsonderzoek. Uw zorgverzekeraar heeft geen inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen, diagnosecodes of de inhoud van het patiëntendossier.

4.    Binnen de EU

Fysioflex Groningen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

5.    Minderjarigen

Fysioflex Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6.    Bewaartermijn

Fysioflex Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Medische dossiers worden maximaal 15 jaar bewaard.

7.    Beveiliging

Fysioflex Groningen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Enkele maatregelen zijn:

 • Personen die namens Fysioflex Groningen toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alleen bevoegden (medewerkers van Fysioflex Groningen) hebben toegang tot de medische gegevensbestanden;
 • Fysioflex Groningen hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is;
 • Maatregelen als pseudonimiseren en encryptie worden toegepast indien nodig;
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt van persoonsgegevens om te kunnen herstellen bij incidenten;
 • De maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.

8.    Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Fysioflex Groningen van u heeft ontvangen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij op uw verzoek. Voor deze verzoeken kunnen we vragen om legitimatie. Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

9.    Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Als we er samen niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming.

10. Vragen

Als u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

11. Contactgegevens

Fysioflex Groningen
L.J. Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen
Gorechtkade 2-2, 9713 CA, Groningen

06-45358344
www.fysioflexgroningen.nl
info@fysioflexgroningen.nl