Praktijkreglement

Fysioflex Groningen hanteert dit praktijkreglement als basis voor een prettige en optimale dienstverlening aan jou als cliënt. Bij aanvang van de behandeling wijzen we je op dit reglement. Door gebruik te maken van onze diensten ga je hiermee akkoord. Tevens stem je in met de inhoud van de NVMT-brochure ‘Manuele Therapie in de Cervicale Wervelkolom bij Hoofdpijn of Nekpijn’, die je zowel op de praktijklocaties kunt inzien als via https://nvmt.kngf.nl kunt raadplegen. Dit reglement is van toepassing op onze gehele praktijkvoering, zowel voor jou als cliënt als voor onze medewerkers. Als je na het lezen vragen hebt, staan we altijd klaar om deze te beantwoorden.

Fysioflex Groningen

Fysioflex Groningen is gevestigd aan L.J. Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen en Gorechtkade 2-2, 9713 CA, Groningen. Je kunt ons bereiken via 06-45358344 of via info@fysioflexgroningen.nl. Meer informatie is te vinden op www.fysioflexgroningen.nl. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90965876, met AGB-code 04032689 en IBAN NL84RBRB8841974060. De eigenaar van de onderneming is Manon Huiskes.

1.    Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden

Fysioflex Groningen ontvangt je graag in de praktijk. Tijdens je bezoek hanteren we gangbare fatsoensnormen en waarden en verwachten hetzelfde van jou. Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen en eigendommen gedurende je bezoek. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschadigingen, verlies van jouw eigendommen, of enige vorm van ongeval of letsel in of rondom de praktijk.

We hebben ons verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waarbij onze aansprakelijkheid beperkt is tot het verzekerde bedrag. Als de verzekeraar niet uitkeert, beperken we onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat is betaald voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan. Als je denkt dat wij aansprakelijk zijn, laat dit dan direct aan ons weten via een brief of e-mail. Als we niet binnen een jaar na de werkzaamheden in kennis zijn gesteld, vervallen alle aanspraken.

2.    Dienstverlening

Fysioflex Groningen biedt verschillende diensten aan die te vinden zijn op de website www.fysioflexgroningen.nl. Hier zijn ook de bijbehorende tarieven te vinden. Voordat de behandeling start, informeren we je zo goed mogelijk over het doel en geven we een indicatie van de duur van de behandeling. Op deze manier ben je op de hoogte en kun je al dan niet akkoord gaan.

Voor voorbehouden of ingrijpende behandelingen vragen we je een aanvullende schriftelijke toestemming (informed consent) te ondertekenen.

Als je bezwaar hebt tegen of twijfelt over het handelen van de manueel therapeut, geef dit dan direct aan en bespreek het.

Wanneer de manueel therapeut afwezig is, kan na overleg en met jouw toestemming de behandeling worden overgenomen door een collega.

3.    Afspraken

Je kunt een afspraak maken bij Fysioflex Groningen door contact op te nemen via de website, te mailen naar info@fysioflexgroningen.nl of telefonisch contact met ons op te nemen.

Tijdens je eerste bezoek noteren we je gegevens en vragen we om een geldig legitimatiebewijs. Als je verwezen bent door een arts, neem dan ook de verwijsbrief mee. Als je gegevens veranderen tijdens de behandeling, verzoeken we je ons hiervan op de hoogte te stellen.

Het eerste bezoek omvat een manueel therapeutisch onderzoek en indien nodig een behandeling op dezelfde dag.

Wil je een afspraak wijzigen? Dat kan natuurlijk. Als je een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen we de afspraak, inclusief de gereserveerde tijd, in rekening. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

4.    Betaling

Fysioflex Groningen is niet aangesloten bij zorgverzekeraars en valt onder niet-gecontracteerde fysiotherapie. Na de behandeling voldoe je de factuur via QR-code of met pinbetaling. Om het milieu te sparen, sturen we de factuur per e-mail naar het bij ons bekende e-mailadres. Als je geen e-mailadres hebt, geef dit dan aan bij de manueel therapeut, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Je kunt de factuur na de behandeling declareren bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijg je een gedeeltelijke of volledige vergoeding, of mogelijk helemaal geen vergoeding. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling. Bij vergoedingen van derden, zoals de zorgverzekeraar, verwachten we dat je op de hoogte bent van de geldende regels en budgetten. Aan uitspraken van onze medewerkers over vergoedingen van de zorgverzekeraar kun je geen rechten ontlenen, en deze kunnen niet worden teruggevorderd op de praktijk of de manueel therapeut. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Kosten voor fysiotherapeutische materialen worden nooit vergoed door een zorgverzekeraar en zijn altijd voor eigen rekening.

In sommige gevallen kunnen we in overleg met jou andere betalingsafspraken maken. In dit geval stellen we een betalingstermijn vast. Als deze termijn verstrijkt, behoudt Fysioflex Groningen zich het recht voor incassomaatregelen te nemen. Hierbij worden naast de declaratie ook wettelijke rente en incassokosten gevorderd, die voor rekening van de cliënt komen. Buitengerechtelijke kosten worden eveneens door de cliënt gedragen. Bovendien behouden wij ons het recht voor in dit geval jouw toegang tot onze dienstverlening op te schorten.

5.    Hygiëne

Bij Fysioflex Groningen hechten we waarde aan hygiëne. We streven ernaar de behandelruimtes schoon te houden voor jou als cliënt. We vragen je ook om je persoonlijke hygiëne in acht te nemen, zodat we de werkruimtes voor iedereen schoon kunnen houden. Het gebruik van een handdoek op de behandelbank is daarom verplicht.

6.    Calamiteiten

Bij een calamiteit dien je de aanwijzingen van Fysioflex Groningen nauwgezet op te volgen.

7.    Privacy

Bij Fysioflex hechten we veel waarde aan jouw privacy en streven naar transparantie. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomsten hebben we een privacybeleid opgesteld. Hierin staat hoe we jouw persoonsgegevens registreren, bewaren, overdragen, vrijgeven en verwijderen.

Wanneer je bij ons in behandeling komt, moeten we persoonsgegevens over je verzamelen om een goede behandeling te kunnen geven, administratief te kunnen verwerken en om aan de wet te voldoen. Bij aanvang van de dienstverlening vragen we je akkoord te gaan met het praktijkreglement, dat we vervolgens in jouw dossier vastleggen. Als je jonger bent dan 16 jaar, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen na toestemming van je ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Deze gegevens ontvangen we van jou of omdat je gebruikmaakt van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die we voor de uitvoering van onze diensten en administratie verzamelen zijn onder andere: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke en medische gegevens, en gegevens ten behoeve van onze dienstverlening.

We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen, of als de wet ons hiertoe verplicht. In dat geval kunnen we jouw gegevens delen met derden zoals diensten die onze praktijkvoering ondersteunen, andere zorgverleners, en softwareleveranciers voor de administratie van de praktijk.

Als je niet tevreden bent over het gebruik of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. We zullen samen naar een passende oplossing zoeken. Als dit niet voldoende is, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze website maken we gebruik van cookies om de navigatie te vergemakkelijken en inzicht te krijgen in hoe we onze praktijkvoering kunnen verbeteren. Als je de cookies wilt uitschakelen, kun je contact opnemen met de aanbieder van je browser. Ook kunnen we op onze website verwijzen naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging en inhoud van deze websites.

Je hebt het recht om inzage te krijgen in jouw persoonlijk patiëntendossier en om hier een afschrift van te ontvangen. Ook kun je aangeven wanneer er wijzigingen moeten worden aangebracht, en je kunt ons verzoeken jouw dossier te vernietigen, mits het bewaren van jouw gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en de wet ons dit toestaat. Vanuit de wet zijn wij verplicht jouw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

De volledige privacyverklaring is te vinden onder de privacyverklaring op www.fysioflexgroningen.nl.

8.    Contact

Heb je iets met ons te delen? Heb je op- of aanmerkingen op ons beleid? We horen het graag. Je kunt contact met ons opnemen via de website of via info@fysioflexgroningen.nl.

9.    Klachten

We streven naar tevredenheid bij Fysioflex Groningen. Mocht je toch op- of aanmerkingen hebben op onze zorg of iets anders, laat het ons weten. Op die manier kunnen we persoonlijk met elkaar bespreken en hopelijk tot een oplossing komen of verbeteringen aanbrengen.

Als ons persoonlijk gesprek niet tot een oplossing heeft geleid en je wilt een klacht melden, kun je contact opnemen met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van het KNGF. Neem contact op via klachtenregeling@kngf.nl of per post: Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

10. Praktijkreglement

Dit praktijkreglement is opgesteld in november 2023. Fysioflex Groningen kan dit reglement wijzigen. Het actuele reglement is te lezen op de website. Als er ingrijpende veranderingen zijn, vermelden we dit op onze website, zodat je goed op de hoogte bent. Wijzigingen in dit reglement zijn alleen geldig als we hier schriftelijk mee hebben ingestemd. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. Als een deel van dit reglement onwettig of ongeldig is, blijft de rest volledig van kracht. Toepassingen namens jou of betrokken derden zijn niet van toepassing op ons reglement en onze praktijkvoering.